Общи условия

Books.bg сe управлява от Хеликон АД

"Хеликон" АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. Тройката №4, ЕИК: 147109395, ДДС Номер: BG147109395

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта books.bg вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване със силата на договор.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Хеликон АД, е изрично забранено.

Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 362056

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта www.books.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.Общите условия могат да бъдат изменяни от Хеликон АД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Хеликон АД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия Хеликон АД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.books.bg
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.books.bg
Последна актуализация 10.11.2016 г.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Хеликон АД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Виртуална книжарница Books.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Хеликон АД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  Хеликон АД и Потребителя, Хеликон АД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до service@books.bg

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Хеликон АД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Хеликон АД при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Books.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Хеликон АД. Books.bg изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Books.bg, след като завърши процеса на регистрация. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Books.bg се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията. Books.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от администратор на Books.bg  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до service@books.bgОтказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

 

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, Books.bg наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава Books.bg. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен Books.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Хеликон АД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Виртуална книжарница Books.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Books.bg начин и от посочения от Books.bg подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Books.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Books.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. Books.bg не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Books.bg обстоятелства.
Books.bg доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Books.bg не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
Books.bg доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Books.bg не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
Books.bg има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Books.bg  уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Хеликон АД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
Books.bg поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Books.bg, Потребителят ще бъде информиран за това и Хеликон АД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.

 

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Books.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Хеликон АД в  Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Хеликон АД в  Baden – Wurtenbergische Bank и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Хеликон Ад не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

1 EUR е равно на 1.95583 лева.

 

Електронни издания

При закупуване на електронни издания, Потребителят се задължава да се запознае с информацията от секция Как да четем е-книги

Books.bg не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок до 14  дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл service@books.bg: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

Съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП, изключение правят периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП относно цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП, относно запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката. не се прилага правото на отказ.
Поръчки, които не са напуснали склада на Хеликон, могат да бъдат анулирани чрез мейл до service@books.bg или телефонно обаждане на тел. 02 460 40 80.
Книгите и списанията, напуснали склада на Хеликон, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на Хеликон АД.
При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, Хеликон АД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, , считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Хеликон АД.
 При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Хеликон АД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

 

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

 

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

  • - Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

  • - Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

 

Публикуване на коментари

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че Books.bg констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, Хеликон АД си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

 

Други

Books.bg си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на Books.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. Books.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Books.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Хеликон АД управлява този Сайт от Центъра за Обслужване на клиенти, гр. Бургас. Хеликон АД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Books.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.books.bg

Последна актуализация 10.11.2016 г.

 

Отговорност

Хеликон АД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  Хеликон АД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Хеликон АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта Books.bg, и не носи отговорност за такова съдържание. Books.bg може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Хеликон АД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
Хеликон АД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Хеликон АД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Хеликон АД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Хеликон АД са следните:

гр. Бургас
Пл. Тройката 4
02 460 40 81
service@books.bg

Приемам

Сайтът използва „бисквитки“ (cookies) за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика.